Cookie voorkeuren beheren
Spartoo gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionele werking van de website, evenals voor de personalisatie van de inhoud en de analyse van het webverkeer. Onze partners gebruiken cookies om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van uw browsgedrag en uw profiel. Als je hieronder op "Accepteren en sluiten" klikt, kunt u uw voorkeuren op elk moment in uw klantenaccount wijzigen. Als u op "weigeren" klikt, worden alleen de cookies gebruikt die strikt noodzakelijk zijn voor de functionele werking van de website.

Privacy Statement

1Het verzamelen van persoonsgegevens

Het creëren van je account en het plaatsen van je bestellingen op de site www.spartoo.nl (hierna te noemen site) heeft tot gevolg dat SPARTOO SAS gegevens van persoonlijke aard van je ontvangt. Alle verzamelde gegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden van de behandeling (punten 2 en 3). De firma die verantwoordelijk is voor het verzamelen van deze gegevens is SPARTOO SAS, Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), ingeschreven in het handelsregister van Grenoble onder nr. 489 895 821 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Frankrijk (hierna te noemen: SPARTOO). De term "gegevens van persoonlijke aard" verwijst naar alle gegevens die het mogelijk maken een individu te identificeren, waarbij het met name gaat om je naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, postadres, IP adres of alle andere persoonlijke informatie die je aan SPARTOO doorgeeft. Teneinde fraude zoals hieronder vermeld (punten 2 en 3), tegen te gaan, kan SPARTOO eveneens de informatie betreffende de op zijn website afgehandelde transacties bewaren voor een beperkte tijd.

2Doel van de gegevensverzameling

De gegevens van persoonlijke aard worden verzameld alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, zoals onderstaande:
(I)Beheer van uw bestellingen op de website,
(II)Uitwerken van commerciële statistieken, het verrichten van markt- en gedragsonderzoek,
(III)Samenstelling en beheer van prospectbestanden, hetgeen met name de technische handelingen zoals normalisatie, verrijking en duplicatie omvat,
(IV)Verrichten van handelingen met betrekking tot het klantbeheer,
(V)Selecteren van een clientèle voor prospect- en promotiedoeleinden,
(VI)Het versturen van verzoeken en promotionele berichten met aanbiedingen uit naam van SPARTOO na toestemming klant. U kunt u op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze aanbiedingen door op de daarvoor bestemde link te klikken onderaan de desbetreffende e-mailberichten.
(VII)Respecteren van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
(VIII)Bestrijden van fraude volgens de voorwaarden vastgesteld bij onderstaand punt 3.

3Fraudebestrijding

Om fraude te bestrijden heeft SPARTOO voorzieningen in het leven geroepen die kunnen leiden tot:
(I)Je om bepaalde bewijsstukken te vragen nadat de betaling is gedaan, indien er een automatische verwittiging gegenereerd werd naar aanleiding van informatie met betrekking tot je bestelling.
(II)Je bestelling te blokkeren indien je klantaccount al eerder is gebruikt om fraude te plegen.
(III)je persoonlijke gegevens verstrekken over verzoeken van gerechtelijke autoriteiten in het geval van het indienen van een klacht of juridische vordering

4Gebruikers van de verzamelde gegevens

Alleen onze firma en derde bedrijven die contractueel aan ons gebonden zijn voor het verwerken van uw bestelling, hebben toegang tot de informatie die u aan ons doorgeeft. Wanneer er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en een derde partij op ons platform, zal deze derde partij jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van jouw bestelling. De categorieën personen binnen SPARTOO die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn, binnen de grenzen van hun respectievelijke taken, de commerciële afdeling, de administratieve afdeling, de technische afdeling en de afdelingen belast met controles (accountants, afdeling belast met interne controleprocedures, enz....). Uw gegevens van persoonlijke aard kunnen ook worden doorgegeven aan overheidsinstanties - uitsluitend teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen - uitvoerders van de rechtsbedeling, ministeriële ambtenaren et de instellingen belast met het innen van vorderingen.

5Bewaartermijn van de gegevens van persoonlijke aard

De verzamelde gegevens worden bewaard, gerekend vanaf de laatste transactie die je op de site hebt gedaan of de laatste update van je klantaccount. Bij afwezigheid van een nieuwe transactie of een update van je klantaccount gedurende de periode van vijf jaar, worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd. Bepaalde bankgegevens worden gedurende een periode van dertien maanden bewaard voor fraudebestendige doeleinden, vanaf de laatste transactie die je hebt voldaan op de website of de laatste update van je klantaccount. Dit is ook van toepassing in het kader van de Premium Service. Indien je de checkbox "Opslaan" aanvinkt, worden je bankgegevens opgeslagen voor hergebruik bij toekomstige bestellingen.

6Beveiliging

Wij informeren je dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om uw gegevens van persoonlijke aard te beschermen, met name om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, misbruikt of dat niet-geautoriseerde derden toegang verkrijgen tot deze gegevens. Wij gebruiken twee methodes: versleuten van gegevens en anonimisering.

7Cookies

Klantenbeheer
Doel van de verwerking Beheer van commerciële relaties, orders, levering, klantaccount.
Rechtsgrondslag voor de verwerking/i> Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract
Ontvangers Interne services SPARTOO
Filialen
Toeleverancier
Houdbaarheid in actieve basis 3 jaar *

Beheer van leads met en zonder rekening SPARTOO
Doel van de verwerking Leads-bestanden maken en beheren, acquisitie- en productpromotie-activiteiten uitvoeren SPARTOO en partners.
Rechtsgrondslag voor de verwerking/i> Toestemming
Ontvangers Interne services SPARTOO
Houdbaarheid in actieve basis 3 jaar*

sStrijd tegen fraude
Doel van de verwerking Strijd tegen fraude
Verwerkte gegevens Ondersteunende documenten die gevraagd worden in de strijd tegen fraude
Rechtsgrondslag voor de verwerking Legitiem belang bij het voorkomen van fraude
Ontvanger Interne services SPARTOO
Houdbaarheid in actieve basis 6 maanden

Behoud van facturen
Doel van de verwerking Behoud van facturen
Rechtsgrondslag voor de verwerking Wettelijke verplichting
Ontvangers Interne services SPARTOO
Houdbaarheid in tussenliggende basis 10 jaar vanaf de datum van uitgifte van de factuur

New Life User Management
Doel van de verwerking Zorgen voor intermediatie tussen kopers in de detailhandel en verkopers van tweedehands artikelen
Rechtsgrondslag voor de verwerking/i> Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het Contract
Ontvangers Interne services SPARTOO
filialen
Toeleverancier
Houdbaarheid in actieve basis 3 jaar*

Wedstrijd Management
Doel van de verwerking Deelname aan wedstrijden, prijswinnaars, het verzamelen van prospectieve gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, toestemming
Ontvangers Interne services UC_PNAME}
Commerciële dienstverleners
Houdbaarheid in actieve basis 3 jaar*

Beheer van toegangsrechten, rectificatie, oppositie, wissen, beperking, draagbaarheid
Doel van de verwerking Laat klanten en prospects hun rechten op de verwerking van hun persoonlijke gegevens uitoefenen
Rechtsgrondslag voor de verwerking Wettelijke verplichting
Ontvangers Juridische afdeling
Houdbaarheid in basis in tussenliggende basis: 5 jaar*
in actieve basis: 24 uur voor bewijs van identiteit gecommuniceerd in de context van de uitoefening van het recht op portabiliteit

Het bewaren van betalingsgegevens als onderdeel van een eenmalige betaling gecodeerd [B-crypt])
Doel van de verwerking Eenmalige betaling
Rechtsgrondslag voor de verwerking Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract, wettelijke verplichting
Ontvangers Interne services SPARTOO
Houdbaarheid in basis in tussenliggende basis: 13 maanden na de validatie van de betaling (Artikel L.133-24 van de commerciële code)
in actieve basis: tot betalingsvalidatie

Cookiebeheer
Doel van de verwerking Gerichte reclame en statistieken
Rechtsgrondslag voor de verwerking Toestemming
Ontvangers/i> Interne services SPARTOO
Houdbaarheid in basis 13 maanden na het storten van cookies


* vanaf de laatste actieve stap: Klik op een hyperlink, bestel op de Site, meld an bij het klantaccount, bezoek de Site.

8Toestemming

Indien je klikt op “Doorgaan” tijdens het aanmaken van je klantaccount, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacyverklaring, en daarnaast dat je via de e-mail op de hoogte wordt gehouden van onze kortingen en onze exclusieve aanbiedingen. Indien je ervoor kiest om je gegevens van persoonlijke aard in te voeren op de website, geef je hiermee uitdrukkelijk toestemming op het verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens overeenstemmend met de bepalingen, volgens artikel 4 hierboven beschreven, in onderhavige overeenkomst en de van kracht zijnde wetgeving.

9Recht op inzage en rectificatie

In overeenstemming met EU-verordening 2016/679 heb je verschillende rechten, namelijk:

- het recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien.

- het recht op rectificatie en aanvulling: het recht om persoonsgegevens te wijzigen.

- het recht op vergetelheid: het recht om persoonsgegevens te wissen.

- het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.

- het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.

- het recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Om gebruik te maken van het recht op inzage, rectificatie en het recht op vergetelheid, kun je rechtstreeks naar je klantaccount gaan en wijzigingen toepassen. Om gebruik te maken van het recht op beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar maken, kun je ons contacteren via:
e-mail: op dpo@spartoo.com
post: SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble
De klant kan, indien nodig, een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

11Right to access and rectification

In accordance with EU Regulation 2016/679, you have many rights, namely:

- The right to access, modify, rectify and delete information about yourself.
- The right to request the portability of this information.
- The possibility to object to the processing of your personal information or to request to restrict the processing of your personal information in certain cases.

You can send your requests to:
- by e-mail: at dpo@spartoo.com
- by post: SAS – DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Right to file a claim with the relevant authority

You also have the right to file a claim with the CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Changes to the personal data protection policy

This privacy policy is subject to change, particularly in accordance with changes in legislation and regulations.

Geef je mening
PREMIUM